Digitale krænkelser – Forældre 2.1

Digitale krænkelser

Vidste du, at Facebook er det mest anvendte sociale medie i Danmark. Når antallet af brugere på de digitale medier er stigende, er det også vigtigt at vide hvad der er lovligt og ulovligt at poste og dele på de digitale medier. Ligesom færdselsloven skal overholdes er det ligeså vel vigtigt, at færdes sikkert i på nettet. Her på siden kan du få gode råd om hvordan du undgår digitale krænkelser, og hvad du kan gøre for at forhindre det.

Hvad er digitale krænkelser?

Digitale krænkelser er krænkelser foregået på nettet. Det kan være i form af billed- eller videodeling af en person uden personens samtykke eller mobning på nettet. Digitale krænkelser kan også betegnes som mobning på nettet.

Nedenfor kan du læse de forskellige typer af digitale krænkelser på nettet. Se gerne videoen nederst på siden om digitale krænkelser.


Grooming

Ifølge Børns Vilkår kan grooming opstås ved, at en voksen (groomeren) opbygger tillid til en mindreårig på nettet for at begå overgreb på den enkelte unge eller barnet. Groomeren tager kontakt til den mindreårige på internettet ved at have lange samtaler. Det er her svært at gennemskue groomeren, da groomeren tilpasser sig efter modtagerens sprog og interesser. Her kan den mindreårige overtales til at sende intime billeder af sig selv til groomeren, hvorefter groomeren afpresser modtageren til at sende flere eller mødes med groomeren.

Straffeloven siger følgende:

  • §21. Handlinger, som sigter til at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg = Dette betyder, at hvis en voksen tager kontakt til en person som er under 18 år med formål om at begå seksuelle overgreb bliver vedkommende straffet efter straffeloven.
  • §222. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.

Stk. 2. Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at ger‐ ningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed.

  • Den enkelte voksen kan blive straffet hvis personen har samleje med et barn under 15 år straffes med fængsel indtil 8 år. Straffen kan dog forlænges, hvis der er tale om stk. 2, hvor gerningsmanden har tvunget eller truet barnet indtil 12 år i fængsel.

Deling af billede eller video

Hvis en person deler et billede/en video uden den pågældende person har givet samtykke kaldes for ulovlig billed- og videodeling. Det kan være, at personen på billedet har sendt det til sin kæreste uden at give samtykke for, at billedet må deles med andre. Hvis personen på billedet er under 18 år kan afsenderen blive straffet for børnepornografi.

Deling af et seksuelt billede eller video af en mindreårig kan den person som deler billede/videoen dømmes for deling af børneporno. Dette gælder også hvis den mindreårige har givet tilladelse til at dele videoen. Afsenderen kan blive straffet med bøde eller fængsel op til 2 år, og under særlige forhold kan straffen blive sættes op til 6 år.

Helt konkret siger loven følgende:

  • §235. Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvor‐ lig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.

 Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år

 Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Fotografbestemmelsen §264 tilsiger, at hvis den pågældende person fotograferer personer som ikke befinder sig et offentligt frit tilgængeligt sted bliver straffet med bøde eller fængsel optil 6 måneder.

  • §264 a. Den, der uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Krænkelse af privatlivet kan blive straffet efter §264d. Deling af billeder af den udsattes private forhold kan den pågældende person straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

  • §264 d. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

Stk. 2. Foreligger der under hensyn til oplysningernes eller videregivelsens karakter og omfang eller an‐ tallet af berørte personer særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 3 år.

Hævnporno

Hævnporno er deling af seksuelle eller nøgen billeder af en person uden den pågældende persons tilladelse. Den person som deler billeder eller videoer af den udsatte bliver dømt efter straffelovens §264d kan straffes med bøde eller fængsel op til 6 måneder. Derudover kan hævnporno også blive straffet efter §232 blufærdighedskrænkelse kan straffes med bøde eller fængsel op til 2 år, særligt har det en betydning hvis den udsatte er under 15 år kan den pågældende person straffes med bøde eller 4 års fængsel.

Straffeloven siger konkret følgende:

§232 Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel ind‐ til 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen